Ξένες Γλώσσες

          Το Αριστοτέλειο Κορινθιακό εκπαιδευτήριο έχοντας απόλυτη επίγνωση ότι οι ξένες γλώσσες είναι σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής που ζούμε εισάγει περισσότερες ώρες διδασκαλίας για την Β’ ξένη γλώσσα (Γερμανικά και Γαλλικά) στο δημοτικό προκειμένου οι μικροί μαθητές να προετοιμαστούν, ώστε να αποκτήσουν τουλάχιστον δύο πτυχία μέχρι να τελειώσουν το Γυμνάσιο.

          Χωρίς ιδιαίτερη πίεση, αλλά χρησιμοποιώντας καινοτόμες μορφές διδασκαλίας τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο γραπτά όσο και προφορικά μέχρι την έκτη Δημοτικού, όπου θα κληθούν να περάσουν από εξετάσεις για την πρώτη πιστοποίηση στη Γερμανική ή Γαλλική γλώσσα.


Βασικές αρχές και στόχοι στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας


          Το σχολείο μας δίνει έμφαση στη διδασκαλία των Αγγλικών σε όλες τι εκπαιδευτικές βαθμίδες στοχεύοντας στην προετοιμασία των μαθητών μας για την πολυπολιτισμική κοινωνία στην οποία θα κληθούν να ενταχθούν ως ενήλικες.


          Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία των Αγγλικών γίνεται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, έχει κοινή αφετηρία για όλους τους μαθητές μας τον Παιδικό Σταθμό και ολοκληρώνεται στο Λύκειο με την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών κύρους ανάλογα και με τις ανάγκες και εξέλιξη του κάθε μαθητή.

Η διδασκαλία των Αγγλικών στο σχολείο μας έχει σαν στόχο μεταξύ άλλων:

 

  • τη γλωσσική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προφορικού, γραπτού και ακουστικού λόγου
  • την επαφή των μαθητών με διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς στοχεύοντας στην πολυπολιτισμική ανάπτυξή τους
  • την ανάπτυξη υγειών διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία
  • τη διαρκή αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από μεθόδους διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης

Οι παραπάνω στόχοι πραγματοποιούνται μέσα από μαθητικοκεντρικές διαδικασίες , λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών μας και μέσα από την εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς.

Συνοψίζοντας, το σχολείο μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας στοχεύοντας στην ολόπλευρη συμπερίληψη των μαθητών μας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κύκλοι σπουδών Αγγλικής γλώσσας

Αγαπητοί  γονείς,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το πρόγραμμα σπουδών της Αγγλικής γλώσσας, με σκοπό την αποδοτικότερη συνεργασία σχολείου και οικογένειας.

Α’ ΚΥΚΛΟΣ:  Προνήπιο – Νήπιο – Α’ Δημοτικού

Εστιάζουμε στην εξοικείωση με την Αγγλική γλώσσα σε προφορικό επίπεδο, μέσα από δραστηριότητες όπως, παιχνίδια, τραγούδια, παραμύθια και με την χρήση διαδραστικού πίνακα . Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικό πολιτισμό μέσα από ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο.

 Στον κύκλο αυτό δεν διδάσκουμε  γραπτό λόγο.

 ( Προνήπιο : 2 ώρες εβδομαδιαίως )

( Νήπιο : 2 ώρες   εβδομαδιαίως)

( Α’ Δημοτικού : 2 ώρες εβδομαδιαίως )

B’ ΚΥΚΛΟΣ:  Β’ – Γ’ Δημοτικού


Στον κύκλο αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν να αναπτύσσουν δεξιότητες και στο γραπτό λόγο, σε απλή μορφή. Συγκεκριμένα, τα παιδιά εξασκούνται στην ανάγνωση, γραφή, κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή απλών φράσεων.

 

·        Δεν αποτελεί στόχο μας η μετάφραση ολόκληρων κειμένων ή τμημάτων κειμένων στη μητρική γλώσσα.

·        Δεν διδάσκουμε στους μαθητές μας προφορική ή γραπτή μετάφραση λέξεων και φράσεων από τα ελληνικά στα αγγλικά.

·        Στοχεύουμε στην ουσιαστική κατανόηση των κειμένων μέσω της επικοινωνιακής μεθόδου των ερωταποκρίσεων.

·        Δεν περιμένουμε από τους μαθητές, σε τόσο πρώιμο στάδιο να απαντούν στις ερωτήσεις μας χρησιμοποιώντας αλάνθαστη γραμματική και σύνταξη. Αυτό θα επιτευχθεί φυσιολογικά στο τέλος του Γ’ Κύκλου.

 

(Β’ Δημοτικού : 2 ώρες εβδομαδιαίως)

(Γ’ Δημοτικού : 4 ώρες εβδομαδιαίως)

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ:   Δ’ – Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού


Γίνεται επανάληψη των προηγούμενων γνώσεων, εισαγωγή στη γραμματική και σε πιο σύνθετο λεξιλόγιο, καθώς και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.


Στις τάξεις αυτές τα παιδιά δίνουν εξετάσεις για τα διπλώματα STARTERS , MOVERS , FLYERS,  KET  του Πανεπιστημίου Cambridge. Οι εξετάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς μαθητές. Έτσι αξιολογούνται σε επίσημο επίπεδο οι γνώσεις των μαθητών. Τα παραπάνω διπλώματα αντιστοιχούν στα επίπεδα Α1 και Α2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (Common European Framework).


*Δεν αποτελεί στόχο μας η αποστήθιση γραμματικών κανόνων και λεξιλογίου, χωρίς οι μαθητές να είναι σε θέση να τα κατανοήσουν και να τα χρησιμοποιήσουν στη γλώσσα. Η αφομοίωση των γραμματικών φαινομένων και του λεξιλογίου γίνεται μέσα από την εξάσκηση και την επανάληψη στην τάξη.


(Δ’ Δημοτικού : 4 ώρες εβδομαδιαίως)

(Ε’ Δημοτικού : 4 ώρες εβδομαδιαίως)

(ΣΤ’ Δημοτικού : 4 ώρες εβδομαδιαίως)

Δ’ ΚΥΚΛΟΣ :  A’ – B’ – Γ’ Γυμνασίου

 

Στόχος μας είναι η απόκτηση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας επιπέδων B1, B2  ως και τη Γ’ Γυμνασίου. Μαθήματα επιπέδου C1 στην Γ’ Γυμνασίου σε κατόχους Β2 .

 

(4 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου*)

 

* Προβλέπεται πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία στα τμήματα που   προετοιμάζονται για εξετάσεις

 

 Α’ Γυμνασίου

 

Οι μαθητές διδάσκονται το σύνολο των γραμματικών φαινομένων. Στόχος μας είναι η αυτόνομη παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε ικανοποιητικό επίπεδο. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις KET/PET( επιπέδου Β1) του Πανεπιστημίου Cambridge.

 

Β’ Γυμνασίου

 

Γίνεται προετοιμασία για εξετάσεις επιπέδου Β2  ECCE  του Πανεπιστημίου Michigan. Επανάληψη γραμματικών φαινομένων και τελειοποίηση προφορικού και γραπτού λόγου. Προβλέπεται πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές που προετοιμάζονται για εξετάσεις.

 

Γ’ Γυμνασίου

 

·        Παρακολούθηση μαθημάτων επιπέδου C1 σε κατόχους Β2. Ανάθεση προφορικών και γραπτών εργασιών υψηλού επιπέδου. Συμμετοχή σε Debate.

 

Προετοιμασία για εξετάσεις επιπέδου Β2 ( διαφόρων φορέων) με στόχο όλοι οι μαθητές να είναι κάτοχοι πιστοποίησης μέχρι και την Γ’ Γυμνασίου.

Ε’ ΚΥΚΛΟΣ :  A’ – B’ Λυκείου

 

Προετοιμασία για την Τράπεζα Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας.

 ( 1 ώρα εβδομαδιαίως )

 

*Οι μαθητές μας παρακολουθούν προαιρετικά μαθήματα επιπέδου  C2 (Proficiency ΕCPE University of Michigan), με στόχο την απόκτηση του διπλώματος  αυτού.

 

Σας τονίζουμε, επίσης, ότι :

 

·        Oι μέθοδοι διδασκαλίας (βιβλία) που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας και δεν διαφέρουν από τα βιβλία που χρησιμοποιούνται από τους υπόλοιπους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς.       

·        Το πρόγραμμά μας είναι φροντιστηριακών προδιαγραφών. Επομένως, με απαραίτητη προϋπόθεση την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω εξωσχολική υποστήριξη.

·        Όλα τα παραπάνω έχουν ισχύ με την προϋπόθεση ότι αναφερόμαστε σε μαθητή που μελετά και ακολουθεί πιστά

τις οδηγίες του σχολείου.

 

Με εκτίμηση,

 

Το Τμήμα Αγγλικών